Năm học 2019 - 2020 là năm học thực hiện chủ đề " Năm học tập trung thực hiện qui định về kiểm tra đánh giá và quản lý tài chính, tài sản ". Nhằm tiếp tục đổi mới quản lý, " Nâng cao chất lượng giáo dục", " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; duy trì trường đạt chuẩn " Xanh- Sạch - Đẹp" .Tiếp tục thực hiện cuộc vận động " Học tập và theo tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh" và tập trung chỉ đạo quản lý, tổ chức dạy và học theo chuẩn kiến thức kỹ năng, đổi mới phương pháp dạy học.Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao của Ban giám hiệu nhà trường, tất cả giáo viên trong tổ phải thường xuyên học hỏi đồng nghiệp, đổi mới phương pháp dạy hoc theo hướng tích cực lấy học sinh làm trung tâm, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, phát huy tính tích cực, vận dụng tư duy, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu của xã hội hiện nay .Công tác chuyên  môn là một trong những hoạt động quan trọng của nhà trường. Chính vì vậy, tổ chuyên môn cũng là  nơi trực tiếp triển khai, thực hiện  tốt các hoạt động  dạy và học .